Algemene Voorwaarden

ONYX is handelsmerk van Qumax Brands B.V.

Gevestigd: Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar, Verdieping 5 unit 18 (Kantoor)
KvK-nummer 73021245
Btw-nummer NL859323638B01
ALGEMENE (VERKOOP)VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden 1.1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: de „Voorwaarden’) maken deel uit van elke tussen Qumax (hierna te noemen: Qumax) enerzijds en enige derde (hierna te noemen: Koper) anderzijds gesloten overeenkomst en alle door Qumax verstrekte offertes, met betrekking tot de levering van roerende zaken. 1.2. De Voorwaarden zullen ook, nadat zij onderdeel van enige overeenkomst tussen Qumax en Koper zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van nadien gesloten overeenkomsten tussen Qumax en Koper, zelfs indien bij totstandkoming van die nadien gesloten overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid van de Voorwaarden is verwezen. 1.3. Afwijkingen van de Voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en Qumax de afwijkingen schriftelijk heeft geaccepteerd. De afwijkingen gelden uitsluitend voor deze offerte of de overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt. 1.4. Gehele of gedeeltelijke nietigheid van enige bepaling uit de Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden niet aan. 1.5. Toepassing van de door de Koper ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door Qumax van de hand gewezen. Algemene of bijzondere voorwaarden van Koper zijn uitgesloten in het bijzonder ook voorzover die voorwaarden betrekking zouden hebben op betaling, verrekening of het recht op verpanding of overdracht van vorderingen van Qumax op Kopers.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming overeenkomsten 2.1. Elke offerte van Qumax is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald dat het onherroepelijk is, en vervalt van rechtswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, na verloop van dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de offerte. Offertes van Qumax kunnen slechts schriftelijk worden aanvaard. 2.2. Overeenkomsten tussen partijen komen eerst tot stand doordat namens Qumax door daartoe bevoegde personen de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk is bevestigd aan Koper of 1 doordat door Qumax zonder voorbehoud op voor Koper kenbare wijze uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Niettegenstaande het vorenstaande is Qumax, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, eerst verplicht om tot uitlevering van de bestelde zaken over te gaan indien de totale minimale orderwaarde is bereikt zoals deze geldt voor het land waarin Koper is gevestigd dan wel zoals specifiek vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging van Qumax. Qumax heeft het recht om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd Qumax rechten onder art. 15, met Koper tot stand gekomen overeenkomsten te ontbinden of door opzegging te beëindigen ingeval niet binnen een periode van zes weken nadat de (eerste) overeenkomst tot stand is gekomen, de hiervoor bedoelde minimale orderwaarde daaronder is bereikt. 2.3. Wijzigingen of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst evenals nevenafspraken zijn slechts bindend indien deze door Qumax schriftelijk aan Koper zijn bevestigd. 2.4. Tekeningen, afbeeldingen, maten of andere leverdata zijn slechts bindend wanneer zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Prijzen 3.1. Alle door Qumax in haar offertes genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, niet bindend. 3.2. Alle prijzen zijn inclusief belasting (BTW).

Artikel 4 – Levering 4.1. Als Qumax een tekening, foto, model, ontwerp, berekening of andere gegevens toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding. De uiteindelijk te leveren zaken kunnen van het getoonde afwijken. 4.2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering binnen de landen Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, UK, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland franco. Levering aan andere landen dan hiervoor vermeld geschiedt af fabriek. 4.3. Koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment van levering. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van Koper. Koper dient in dat geval de opslagkosten te betalen, onverminderd het recht van Qumax om alsnog nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen en over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst. 4.4. Koper is, op straffe van verval van recht, verplicht het geleverde binnen 24 uur na feitelijke aflevering te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen, dan wel deze controle uit te (laten) voeren na mededeling van Qumax dat de goederen ter beschikking van Koper staan. Beschadigde of onvolledige zaken worden door Qumax slechts teruggenomen en (eventueel) vervangen voor zover deze in de originele verpakking worden geretourneerd. 2

Artikel 5 – Deelleveringen Qumax behoudt zich het recht voor te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. Koper is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Voorwaarden.

Artikel 6 – Levertijd 6.1. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering en geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 6.2. Qumax is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook. Overschrijding van de levertijd verplicht Qumax niet tot enige vergoeding en geeft Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. afname te weigeren, dan wel zich op opschorting te beroepen van enige verplichting van Koper.

Artikel 7 – Overmacht 7.1. Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, verstaan: werkstakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd) in het bedrijf van Qumax, een algemeen gebrek aan materiaal en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en algemene vervoersbelemmeringen, de (al dan niet toerekenbare) niet nakoming door leveranciers van Qumax, werkstakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd) en personeelsgebrek. 7.2. Gedurende een periode van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Qumax opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door Qumax niet mogelijk is langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door opzegging of ontbinding te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding of ongedaan making bestaat. 7.3. Qumax is gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst reeds is verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. 7.4. Qumax heeft ook het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat Qumax de prestatie al had moeten leveren.

Artikel 8 – Garantie 8.1. Met inachtneming van hetgeen elders in de Voorwaarden is bepaald, staat Qumax er voor in dat het door haar geleverde c.q. de door Qumax verwerkte/gebruikte materialen gedurende 12 maanden na levering voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen. Indien Koper genoegzaam heeft aangetoond dat het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Qumax, zulks te harer keuze, ofwel overgaan tot het verstrekken van onderdelen, het overgaan tot reparatie van het geleverde, ofwel tot vervanging daarvan, ofwel tot (al dan niet partiële) ontbinding van de overeenkomst in combinatie met pro rato restitutie van het door Koper reeds betaalde en alsdan zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 8.2. Voormelde garantieverplichting vervalt indien: 3 a. Koper zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Qumax; b. Koper het geleverde voor een ander doel dan de kennelijke bestemming heeft gebruikt; c.Koper het geleverde op (naar Qumax redelijk oordeel) onoordeelkundige wijze heeft behandeld, gebruikt of onderhouden; d. Koper zijn verplichtingen jegens Qumax niet nakomt; e. Koper zijn informatieverplichtingen overeenkomstig art. 8.7 niet is nagekomen; f. Koper anderszins geheel of gedeeltelijk schuld heeft aan het gebrek aan het geleverde. 8.3. Eventuele kosten van demontage, verzending en transport komen voor rekening en risico van Koper. 8.4. Garantie voor door Qumax elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt en tot de omvang daarvan. 8.5. De garantietermijn wordt na garantiereparaties niet verlengd. 8.6. Het feit dat Koper aanspraak maakt op garantie ontslaat Koper niet van zijn verplichtingen, zoals betaling en afname uit hoofde van de met Qumax gesloten overeenkomst(en). 8.7. Koper dient, indien het geleverde geheel of gedeeltelijk uit glas bestaat, de klant deugdelijk te informeren over de eigenschappen van en omgang met dit materiaal en, meer in het bijzonder, over het feit dat zelfs minieme beschadigingen bij gehard glas al tot spanningsverschillen en opvolgende (glas)breuk kunnen leiden.

Artikel 9 – Reclame 9.1. Reclamering dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk en met inachtneming van de termijn genoemd in art. 4.4, binnen 7 werkdagen nadat de gebreken zijn geconstateerd, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) en de vermeende grondslag van de aansprakelijkheid van Qumax tot vervanging, herstel of schadevergoeding. Niet of onvoldoende gemotiveerde klachten worden door Qumax niet in behandeling genomen. 9.2. Na het verstrijken van bovenstaande termijn wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Qumax in behandeling genomen. 9.3. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na Qumax voorafgaande schriftelijke goedkeuring, onder de door Qumax te bepalen voorwaarden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 10.1. De aansprakelijkheid van Qumax jegens Koper is, met uitzondering van het bepaalde in de volgende artikelleden, beperkt tot de nakoming door Qumax van haar garantieverplichtingen als omschreven in artikel 8. 10.2. Aansprakelijkheid van Qumax voor door haar gepleegde onrechtmatige daden is uitgesloten behoudens voor zover deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende 4 ondergeschikten van Qumax. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Qumax voor indirecteen gevolgschade welke door Koper wordt geleden als gevolg van een door Qumax gepleegde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Qumax verplichtingen onder enige overeenkomst, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: gederfde winst, gederfde omzet, immateriële schade, gemiste kansen en aantasting van de goede naam, tenzij deze schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Qumax. 10.3. De aansprakelijkheid van Qumax voor directe door Koper geleden schade die het gevolg is van of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming zijdens Qumax in de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper onder een met Koper gesloten overeenkomst, is beperkt tot die gevallen waarin Koper bewijst dat de schade het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en is voorts per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot de tussen partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis(sen) in de nakoming waarvan Qumax aldus toerekenbaar tekort is geschoten en alsdan per geleverde zaak, met een maximum van € 2.500,– per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tenzij uit een van de volgende artikelleden een verdergaande beperking voortvloeit. 10.4. Iedere vordering jegens Qumax op basis van een met Qumax gesloten overeenkomst vervalt door het enkele verloop van een jaar, tenzij voordien rechtsgeldig een dagvaarding is uitgebracht. De vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop Koper zowel met de schade als met de aansprakelijke partij bekend is geworden. 10.5. Alle verweermiddelen die Qumax aan de met Koper gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door haar personeel en derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens Koper worden ingeroepen, als ware haar personeel en als waren voormelde derden zelf partij bij de overeenkomst. 10.6. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan Qumax kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Qumax aan Koper worden tegengeworpen.

Artikel 11 – Vrijwaring Koper vrijwaart Qumax, haar personeel en eventueel door Qumax in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van overige derden op ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 4 # 6 vergoeding van enige door laatstgenoemden (vermeend) geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door Qumax geleverde prestaties onder de overeenkomst.

Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden 12.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag te geschieden voor levering en overeenkomstig de op de factuur aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. Na acceptatie en verstrekking van limiet door de kredietverzekeraar van Qumax kan Qumax besluiten om de betaling te laten geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum en de op de factuur aangegeven wijze. Qumax zal in dat geval alleen bestellingen uitleveren aan koper indien het totaalbedrag van het reeds openstaande debiteurensaldo van koper 5 vermeerderd met het bedrag aan openstaande bestellingen van koper de afgegeven limiet niet overschrijdt. Qumax behoudt zich het recht voor om op basis van nieuwe informatie van de kredietverzekeraar en/of op basis van het betalingsgedrag van koper de limiet naar eigen inzicht, op ieder gewenst moment, aan te passen. 12.2. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Koper, zonder ingebrekestelling, in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar. Dit is eveneens het geval indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt. 12.3. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Koper de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek), vermeerderd met 2 % over het factuurbedrag verschuldigd, vanaf de vervaldag van de factuur. Daarnaast is Qumax gerechtigd om € 7,50 aanmaningskosten in rekening te brengen. 12.4. Bovendien komen alle in redelijkheid door Qumax gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (zoals, maar niet gelimiteerd tot: deurwaarderskosten en de kosten van juridische bijstand) die zijn gemaakt in het kader van de niet-nakoming door Koper van haar verplichtingen voor rekening van Koper, zulks met een minimum van 10% van de verschuldigde hoofdsom (incl. BTW) of een bedrag van € 250,= voor zover dat hoger is, welke minimale vergoeding (mede) gezien moet worden als een aansporing voor Koper om haar (betalings)verplichtingen deugdelijk na te komen (boetebeding). 12.5. Door Koper gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten en in tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt Koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 12.6. Ongeacht het voorgaande heeft Qumax te allen tijde het recht om contante betaling te eisen dan wel, alvorens tot levering of verdere uitvoering van de werkzaamheden over te gaan, van Koper genoegzame zekerheid voor tijdige betaling te verlangen. De zekerheid wordt gesteld door middel van het stellen van een onherroepelijke bankgarantie bij een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bancaire instelling, dan wel door middel van het verschaffen van andere daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud 13.1 Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van Qumax zolang de koper niet heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor: – door Qumax aan koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of – krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of nog te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede – ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Ter zake van deze zaken verkrijgt Qumax tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens koper, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van Qumax verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaakvorming of op andere wijze. Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens Qumax niet nakomt, worden alle vorderingen van de koper terstond en ten volle opeisbaar en is Qumax bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren. 6 13.2 De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden. 13.3 Qumax heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 5 # 6 13.4 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de koper een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 6. 13.5 Koper kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van Qumax wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen. 13.6 In het geval van subrogatie als bedoeld bij lid 5 levert Qumax de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde. 13.7 Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in lid 5 en 6 laten onverlet dat de koper Qumax kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten 14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder mede begrepen auteursrechten alsmede ingeschreven en niet-ingeschreven modelrechten) op door Qumax aan Koper ter beschikking gestelde tekeningen, foto’s, catalogi, modellen, ontwerpen, berekeningen en dergelijke (hierna: “de Materialen”), blijven te allen tijde bij Qumax berusten en gaan nimmer over op Koper. Waar in deze Voorwaarden sprake is van “leveren” of vervoegingen van dit woord kan daaruit niet worden afgeleid dat overgang van intellectuele eigendomsrechten is beoogd. Koper krijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de Materialen in ongewijzigde vorm en voor eigen gebruik aan te wenden, welk recht voorts nimmer verder strekt dan het expliciet overeengekomen gebruik c.q. het gebruik dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs is vereist. 7 14.2. Onverminderd de algemene strekking van artikel 14.2, is het voor Koper in het bijzonder uitdrukkelijk niet toegestaan om de inhoud (waaronder foto’s) van door Qumax ter beschikking gestelde catalogi te kopiëren en/of te bewerken. Indien en voor zover Qumax aan Koper digitale foto’s ter beschikking stelt, dan is het gebruik van deze foto’s enkel toegestaan voor de door Qumax expliciet aangegeven doeleinden en is gebruik ervan op enige website verboden, tenzij Qumax hiervoor uitdrukkelijk haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Qumax is gerechtigd haar toestemming tot gebruik van de Materialen te allen tijde met onmiddellijke ingang in te trekken, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Koper, waarbij Koper alsdan de Materialen per omgaande aan Qumax dient te retourneren. 14.3. Indien en voor zover in rechte wordt vastgesteld dat de door Qumax aan Koper geleverde zaken inbreuk maken op enig in Nederland geldend auteurs- en/of modelrecht van derden, dan zal Qumax de zaken terugnemen tegen vergoeding van de door Koper betaalde koopprijs. Voornoemde vergoeding van de koopprijs is de enige remedie van Koper ter zake.

Artikel 15 – Beëindiging en annulering 15.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek heeft Qumax het recht de met Koper gesloten overeenkomst door opzegging te doen eindigen of te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, indien: a. Koper in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd; b. Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of overgaat tot liquidatie; c. op het vermogen van Koper of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd. 15.2. Tenzij gehele of gedeeltelijke annulering bij de totstandkoming van de met Qumax gesloten overeenkomst is uitgesloten, heeft Koper het recht om, binnen een periode van zes weken na de totstandkoming daarvan, doch niet binnen een termijn van veertien dagen voorafgaand aan de door Qumax beoogde leveringsdatum, de overeenkomst door middel van een schriftelijke, aan Qumax gerichte verklaring geheel of gedeeltelijk te annuleren (op te zeggen) tegen betaling aan Qumax van 30% van de overeengekomen koopprijs die overeenkomt met het gedeelte van de overeenkomst dat is geannuleerd. De opzegging heeft eerst haar werking nadat voormelde betaling door Qumax is ontvangen. Gedeeltelijke opzegging van een overeenkomst tot een resterende orderwaarde van minder dan de minimale orderwaarde zoals deze geldt voor het land waarin Koper is gevestigd dan wel zoals specifiek vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging van Qumax, is niet mogelijk.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen 16.1. Op alle offertes van en overeenkomsten met Qumax is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 6 # 6 16.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiden uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de Voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Qumax er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon/vestigingsplaats van Koper. 8

Artikel 17 – Inconsistentie tussen Nederlandse tekst en vertaling Ingeval van inconsistentie tussen de tekst van de Voorwaarden in de Nederlandse taal en, in voorkomend geval, die in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 18 - U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via support@rochesterkitchen.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 19 - Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.